Субота, 22.09.2018, 15:12Вітаю Вас Гість | RSS
Головківський НВК "ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів"
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [6]
Матеріали наших вчителів [10]
Шкільня бібліотека [1]
Державні стандарти освіти [0]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей


Головна » Статті » Матеріали наших вчителів

Створення проектів в системі виховної роботи

Створення проектів в системі виховної роботи

Сьогодні окремі педагогічні технології у виховній роботі, які з’явилися в зарубіжній і вітчизняній педагогіці, достатньо обґрунтовані на науковому рівні й поступово впроваджуються у навчально-виховну практику. Проектна діяльність особистості, що необ­хідна суспільству майбутнього і сьогоденню, виробляється в процесі виконання урочних та позаурочних проектів.  Завдання проекту не тільки в тім, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у тім, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань. У основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої зання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творчі здібності. Традиційний зв’язок "учитель-учень” змінюється на "учень-учитель”. Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку. Цінною є співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.

Проектна діяльність дозволяє класним колективам:

•вивчати не тільки засоби, але й способи конкретної діяльності;

•розвивати пізнавальні навички учнів та вміння самостійно конструювати свої знання;

•розвивати критичне та творче мислення;

•розвивати вміння орієнтуватися в ін­формаційному просторі;

•організувати змістовне проведення позаурочного часу;

•усвідомлювати де і яким чином вона може бути використана на практиці.

Виконання класних проектів—це складна самостійна діяльність учнів під керівництвом класного керівника.

Змінюючи психологічний-клімат в органах самоврядування у школі, переорієнтовуйте свою виховну ро­боту і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру.

Вимоги до організації проектної діяльності в позаурочний час:

1. Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, до­слідницького пошуку для її розв'язання (наприклад, дослідження демографіч­ної проблеми у різних регіонах світу; проблема впливу кислотних дощів на довкілля тощо);

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний стан певного регіо­ну, фактори, що впливають на цей стан, тенденції, що простежуються у розвитку).

3.Самостійна (індивідуальна, парна, гру­пова) діяльність учнів;

4.Структурування змістової частини про­екту (із зазначенням поетапних резуль­татів);

5.Використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висуван­ня гіпотези їх розв'язання, обговорен­ня методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коригування,висновки.

Для того щоб зацікавити дітей до проектної позаурочної діяльності класному керівнику як керівнику проектів необхідно знати:

найважливішою умовою участі дітей у виконанні проекту є їх зацікавленість та високий ступінь інтересу;

значну, майже вирішальну роль відіграє тематика самого проекту, яка повиннаобиратися самими дітьми;

свою роль, у проектній діяльності учні вирішують самостійно, без наполяганнявчителя;

кожен учасник проекту повинен  чітко знати значущість, корисність та доціль­ність виконаної роботи;

розподіл дітей на проектні групи та пла­нове виконання завдань повинно проходити на добровільних засадах, без стороннього натиску дорослих тощо.

Тематика позаурочних проектів може бути самою різноманітною, виходячи із проблем і потреб конкретного контингенту учнів .

Темою позаурочних проектів можуть стати:

школа (її історія, минуле і майбутнє, комфортні умови для навчання, оформ­лення школи кабінетів, музеїв тощо);

шкільний двір, шкільний сад, майстерні;

шкільна форма, шкільна газета, інфор­маційний центр (прес-центр), радіовузолтощо;

•обов'язки школяра, пам'ятки активу, шкільне законодавство;

мої батьки, мій родовід, моя країна, моя родина;

проблеми спілкування, дружби.-кохання, взаємовідносин між однолітками;

світ навколо мене (хто я, я і дорослі, я і вчителі, я і мої друзі);

екологічні проблеми міста, району, країни;

народознавство, звичаї та традиції укра­їнського народу, народні ремесла та про­мисли;

шкільні звички та їхній вплив на орга­нізм людини;

чи можемо ми бути милосердними, як допомогти ветеранам тощо.

    Використання проектів у виховній роботі школи дозволяє включити в цей процес велику кількість школярів та організувати співпрацю вихователів та вихованців через активну та творчу діяльність. Розвиток пізнавальних інтересів, творчих навичок, уміння самостійно здобувати знання є метою застосування проектних технологій. Що може бути кращим для становлення особистості, ніж відчуття успіху і власної значущості від результатів власної діяльності. Таким чином, використання проектних технологій у виховній роботі створює умови для всебічного розвитку особистості у процесі організації творчої діяльності. Успіх упровадження проектної технології залежить від усвідомлення педагогом її значення, знання й дотримання ними алгоритму проектної діяльності.

      Отже, час особистісно-орієнтованих технологій, а зокрема проектних технологій, прийшов, і вміння використовувати цей метод це показник високої кваліфікації і прогресивної діяльності класного керівника, спрямованості на творчий розвиток учнів та учнівського самоврядування, і підготовку їх до дорослого життя в суспільстві.

                Загальна характеристика проектної технології

Метод проектів – це технологія виховання і навчання, за якої учні набувають знань і навичок у процесі планування й вико­нання практичних завдань-проектів.

                       Технологічні етапи ро­боти над проектом

І етап. Початок (визначення теми, мети, завдань, формування робочих груп).

ІІ етап. Планування (аналіз проблеми, постановка завдань, уточнення інформації, синтез ідей, укладання плану).

ІІІ етап. Прийняття рішень («мозковий штурм», обговорення альтернатив» вибір оптимального варіанта).

ІV етап. Виконання (робота з виконання проекту).

V етап. Перевірка та оцінювання результатів (аналіз виконання проекту, з'ясування причин досягнень і невдач).

VІ етап. Захист (колективний аналіз діяльності).

 

П р а к т и ч н и й аспект

Дитину як маленьку особистість можна порівняти із дзеркалом, у яке ми, дорослі, придивляємось по-різному: хто − мимохідь, з байдужістю, хто − прискіпливо, хто − із захопленням. Саме від цього залежить наше ставлення додитини, наше бачення виховання та навчання маленької Людини з її чеснотами та недоліками, з її можливостями та потенціалом. Гармонія емоційного і розумового − невід'ємна риса всебічно розвиненої особистості. Це передбачає, з одного боку, виховання здатності учня тонко відчувати і розуміти красу в природі, мистецтві, людських стосунках, а з другого − розвиток уміння створювати і стверджувати красу у своїй праці, відносинах з людьми, навчанні і творчості.

Завдяки методу проектів учні мають можливість проявити свої комунікативні та ораторські здібності, індивідуальні уміння та навички роботи в групі. Важливим результатом роботи є не тільки формування суспільно-активної особистості, а й такої, яка вміє об'єктивно оцінювати свої потенційні уміння та можливості, а також прогнозувати результат своєї діяльності. Для цього дитина має дати об'єктивну самооцінку, виходячи із попереднього практичного досвіду.

Метод проектів є ефективним для проведення нетрадиційних уроків при відпрацьовані навичок застосовувати набуті знання на практиці, для проведення цікавих позакласних заходів. Впровадження методу проектів є джерелом ініціативності, винахідливості, впевненості, творчої фантазії вихованців, що допомагає учням з різними здібностями і задатками досягти своєї мети, довести свою унікальність. Це, перш за все, педагогіка співпраці учителя та учня, рівновідповідальність дорослого й дитини. На мою думку, найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми виховання і навчання учнів дієвим способом, формування компетентностей життєтворчості є використання методу проектів у виховній роботі.

Як показує практика, учитель обирає ту модель проектної діяльності, яка сприятиме ефективному вирішенню поставлених завдань. По суті, усі варіанти проектних технологій мають спільні ознаки – це діяльність «від усього серця» (Кілпатрік), до якої залучаються тільки ті учні, які виявили бажання взяти участь у розробці та реалізації проекту. Вони усвідомлюють проблему, мають сформований пізнавальний інтерес до її вирішення. Тому вчитель організовує та спрямовує роботу дітей, допомагає їм укладати план заходів проектної роботи, консультує.

ПРОГНОЗУВАННЯ

Кількісні показники

  • Збільшення кількості школярів, які здатні реалізовувати свій творчий потенціал, набули досвіду життєтворчості.

Якісні показники

  • Розвиток творчого потенціалу учнів, формування життєтворчих компетентностей.

Очікувана результативність

Для учнів

  • Розвиток пізнавальної активності учнів, системного мислення.
  • Формування комунікативних, дослідницьких вмінь, навичок проектування способів досягнення поставлених цілей.
  • Набуття досвіду життєтворчості у ході проектної діяльності.

Для вчителя

  • Сформованість професійних навичок на систематизацію власного досвіду, його технологізацію на основі впроваджуваної інновації, зростання готовності до впровадження методу проектів у виховній роботі.

Конструювання

              І технологічний етап. Вибір та обґрунтування змісту проектної діяльності учнів та типу проекту.

           ІІ технологічний етап. Організація, планування та реалізація виховних проектів.

ІІІ технологічний етап. Аналіз (самоаналіз) ефективності впровадження методу проектів у виховній роботі.

ІV технологічний етап. Розроблення методичних рекомендацій щодо організації проектної діяльності з молодшими школярами, укладання збірника дидактичних матеріалів.

ІV ЕТАП – УПРОВАДЖУВАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ.

МОНІТОРИНГ

Моніторинг ефективності реалізації науково-методичного проекту відслідковується за допомогою картки векторного самоаналізу готовності до впровадження методу проектів у виховній роботі.

Результативність застосування методу проектів у виховній роботі з дітьми визначається за допомогою аналізу продуктів їх проектної діяльності та шляхом анкетування.

 

Категорія: Матеріали наших вчителів | Додав: 1Helena (25.04.2017)
Переглядів: 52 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
МОН України
Педпреса
Пошук
Друзі сайту
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook